Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > Czechy > Karkonosze > apartament no. 5C-076

Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Karkonosze

Špindlerùv Mlýn 17, Špindlerùv Mlýn dzielnica Trutnov Královéhradecký kraj GPS 50°43'42.84"N 15°36'39.46"E map
Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Mój wybór pokaz 50 Zdjêcia

„Wynaj¹æ 2 apartamenty Dalibor - zakwaterowanie Špindlerùv Mlýn ***.“

Apartament pojemnoœæ: 15 osób

 • 3 sypialnie: 2x 5+1, 1x 3
 • £azienka: 2
 • Toaleta: 2
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: TAK - dozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki, angielski, niemiecki, polski, rosyjski

Mieszkanie Karkonosze

Mieszkania do wynajêcia Dalibor - zakwaterowanie Spindleruv Mlyn ***. Oferujemy zakwaterowanie w centrum Szpindlerowego M³yna w 2 ca³kowicie oddzielnych apartamentach dla 6 i 9 osób. Zakwaterowanie w nowo wybudowanym domu z apartamentami Dalibor na wysokoœci 760 m., W pobli¿u stoków i wyci¹gów narciarskich w oœrodku narciarskim Szpindlerowy M³yn. Dziêki swojej lokalizacji mieszkania Dalibor s¹ idealnym miejscem do aktywnego wypoczynku w piêknym otoczeniu Karkonoskiego Parku Narodowego, punkt wyjœcia wielu szlaków turystyki pieszej i rowerowej. . Mieszkanie Dalibor nie 106 jest idealny dla 4-6 osób (powierzchnia oko³o 48 m2) sk³ada siê z: przedpokoju z szafami, ³azienka z umywalk¹ i wann¹, oddzielne WC, sypialnia, pokój dzienny z aneksem kuchennym i jadalni¹, taras. Sypialnia przeznaczona jest dla 3 osób (podwójne ³ó¿ko + jedno ³ó¿ko pojedyncze). Salon z dwoma rozk³adanymi ³ó¿kami i dodatkowym ³ó¿kiem dla 6 osoby. Miejsce parkingowe dla jednego pojazdu jest dostêpne bezp³atnie. Dostêpne TV / SAT, wie¿a HiFi (CD, MC, radio), odtwarzacz DVD, suszarka do ubrañ, suszarka do w³osów, ¿elazko. Bezp³atny bezprzewodowy dostêp do Internetu. W pe³ni wyposa¿ona kuchnia i jadalnia. - p³yta grzejna ceramiczn¹, gor¹cy piekarnik, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, toster, ekspres do kawy, naczynia, sztuæce, œrodki czyszcz¹ce, rêczniki itp Apartament Dalibor nr 101 jest idealny dla 7-9 osób ( Powierzchnia oko³o 78 m2) oraz obejmuje: przestronny korytarz z wbudowan¹ œciany szafy, osobna garderoba, ³azienka z umywalk¹ i wann¹, oddzielne WC z ma³ym zlewem, dwóch sypialni, przestronnego salonu z jadalni¹ i kuchni¹, taras. Pierwsza sypialnia z trzema ³ó¿kami, druga sypialnia z trzema lub czterema ³ó¿kami. W salonie znajduje siê wysuwane ³ó¿ko podwójne + sk³adane siedzisko dla dwóch osób. Gara¿ miejsce parkingowe dla dwóch pojazdów jest dostêpny bezp³atnie. Wyposa¿enie: TV / SAT, wie¿a HiFi (CD, MC, radio), odtwarzacz DVD, suszarka na ubrania, suszarka do w³osów, ¿elazko. W pe³ni wyposa¿ona kuchnia i jadalnia - ceramika szklana p³yta grzejna, gor¹cy piekarnik, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, toster, ekspres do kawy, naczynia, sztuæce, œrodki czyszcz¹ce, rêczniki itd. Oba apartamenty s¹ wszystkie artyku³y toaletowe i sanitarne (rêczniki, dozowniki myd³o w p³ynie, papier toaletowy itp.). W ka¿dym apartamencie znajduje siê przechowalnia nart i rowerów oraz gara¿ na parterze budynku. Szczególnie w zimie, Dalibor Apartments doceni¹ doskona³¹ dostêpnoœæ obu obszarów narciarskich (St. Peter i Medvedin). Oœrodek narciarski Medvìdín znajduje siê oko³o 300 m od kamienicy (mo¿na jeŸdziæ na nartach), do Sv. goœci Petr mo¿na dotrzeæ bezpoœrednio z mieszkañ na nartach (oddalone 600m), w drodze powrotnej, to korzystne jest stosowanie miejskiego wyci¹g narciarski - Krakonoš. Oba s¹ po³¹czone przez Skibus. Z domu s¹ szlaki turystyczne na Výrovka (4,5 km) Meadow hut (6 km) Œnie¿ki (10 km). Dwie kolejki linowe St. Peter i Medvedin zabior¹ Ciê na grzbiety (bezp³atne wagony). Autobusem lub taksówk¹ mo¿na dostaæ siê do grzbietów górskich a¿ do Spindleruv. Szpindlerowy M³yn wodny jest poni¿ej Medvedin, ³adny kryty basen jest w Bedøichovie rekonwalescentów wojskowy domu i baseny publiczne s¹ w wielu innych hoteli (ponad Horal domku, harmonia ...). W St. Peter s¹ korty tenisowe, w pobli¿u Harmony bobsled i tama w centrum adrenaliny Medvìdín Yelowpoint. Sklepy, restauracje (w lecie), ogrody cukiernie, kawiarnie, dyskoteki, baseny, sauny, park wodny, narty, rowery i inne wyroby sportowe s¹ wszystkie dzia³aj¹ce w Szpindlerowym M³ynie ca³y rok 7 dni w tygodniu, a tak¿e lokalnego transportu , kolejki linowe.

Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***
Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***

Cennik mieszkanie Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI 6 - ³ó¿ka. Apartament / noc 1 200 Kè 7 0
Sezon LETNI 9 - ³ó¿ka. Apartament / noc 2 000 Kè 7 0
Sezon ZIMOWY 6 - ³ó¿ka. Apartament / noc 2 200 Kè 7 0
Sezon ZIMOWY 9 - ³ó¿ka. Apartament / noc 3 400 Kè 7 0
Poza sezonem 6 - ³ó¿ka. Apartament / noc 900 Kè 1 0
Poza sezonem 9 - ³ó¿ka. Apartament / noc 1 200 Kè 1 0
Bo¿e Narodzenie 6 - ³ó¿ka. Apartament / noc 3 000 Kè 0 0
Bo¿e Narodzenie 9 - ³ó¿ka. Apartament / noc 5 000 Kè 0 0
SYLWESTROWA 6 - ³ó¿ka. Apartament / noc 4 500 Kè 0 0
SYLWESTROWA 9 - ³ó¿ka. Apartament / noc 7 000 Kè 0 0

Informacje dodatkowe Zdarma dìtská postýlka vèetnì povleèení. NOVÌ LZE OBJEDNAT SNÍDANÌ, OBÌDY A VEÈEØE HNED VE VEDLEJŠÍ RESTAURACI - V HOTELU SN̎KA. VŠE FORMOU RAUTOVÝCH STOLÙ.

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie
Op³ata klimatyczna / osoba / dzieñ 25 Kè
Depozytu 2 000 Kè
Zwierze / noc 50 Kè

Obsazenost objektu Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2019 11:24:07

 •   Wyraz wolny
 •   Czêœæ zajêta
 •   Zaanga¿owany
 •   Poza / przyjazd
 •   Poza / przyjazd - czêœæ off
 •   Odejœcie / Poza
 •   Czêœæ zajêta - Wyjazd / Poza

Grudzieñ 2019

PoÚtStÈtSoNe
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Styczeñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Luty 2020

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678

March 2020

PoÚtStÈtSoNe
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Kwiecieñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Mo¿e 2020

PoÚtStÈtSoNe
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Czerwiec 2020

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Lipiec 2020

PoÚtStÈtSoNe
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

August 2020

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wrzesieñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

PaŸdziernik 2020

PoÚtStÈtSoNe
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

Listopad 2020

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Grudzieñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Styczeñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Luty 2021

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567

March 2021

PoÚtStÈtSoNe
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kwiecieñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Mo¿e 2021

PoÚtStÈtSoNe
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Czerwiec 2021

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Lipiec 2021

PoÚtStÈtSoNe
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

August 2021

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Wrzesieñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

PaŸdziernik 2021

PoÚtStÈtSoNe
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Listopad 2021

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Grudzieñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Styczeñ 2022

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Luty 2022

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213

March 2022

PoÚtStÈtSoNe
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Kwiecieñ 2022

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Mo¿e 2022

PoÚtStÈtSoNe
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Czerwiec 2022

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Lipiec 2022

PoÚtStÈtSoNe
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

August 2022

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Wrzesieñ 2022

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

PaŸdziernik 2022

PoÚtStÈtSoNe
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Listopad 2022

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Wyposa¿enie i opcje obiektu Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***

Pokoje obejmuj¹:3 sypialnie: 2x 5+1, 1x 3
Toaleta:2
³azienki:2
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki, angielski, niemiecki, polski, rosyjski
Pieœciæ:TAK - dozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie, œniadanie, obiadokolacja, pe³ne wy¿ywienie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:³ó¿eczko dla dziecka, krzese³ko dla dziecka, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, zamra¿arka, mikrofala, ekspres do kawy, telewizja
Meble - na zewn¹trz:taras, zadaszony siedzenia, esplanades (nieogrodzony facility)
Ogrzewania budynku:centralne ogrzewanie
Odleg³oœci:parking (10 m), przystanek autobusowy (200 m), sklep (200 m), restauracja (100 m), las (100 m), k¹pielowy (500 m), wyci¹g narciarski (200 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, wellness, si³ownia, basen kryty, aqua park, grzybobranie, golf, minigolf, tenis, skutery, skating (lato inline), skating (lód - zimne), park dla dzieci, park linowy, konie, narciarstwo, krêgle

podzia³ budynku

 • Apartmán Dalibor 2+kk è. 106 pro až 6 osob

  • samostatná 3-lùžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím dvoulùžkem a pøistýlkou pro 6. osobu

 • Apartmán Dalibor 3+kk è. 101 pro až 9 osob

  • 3-lùžková ložnice

  • samostatná 3-lùžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím dvoulùžkem a 1 pøistýlkou

Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***

Ocena Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 0

Holiday home Špindlerùv Mlýn - rekreaèní dùmHoliday home Špindlerùv Mlýn - rekreaèní dùm

Silvestr je obsazený

5C-108

maks. 10 osób

Holiday home Špindlerùv Mlýn - rekreaèní dùm

Špindlerùv Mlýn 259, Špindlerùv Mlýn map 0.5 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 4x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Holiday home Špindlerùv Mlýn - dùm u aquaparku a skiareálu Medvìdín.“

Apartmány Horní Míseèky 1035 m n.m. ***Apartmány Horní Míseèky 1035 m n.m. ***

5C-077

maks. 5 osób

Apartmány Horní Míseèky 1035 m n.m. ***

Vítkovice 387, Vítkovice map 3 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 5 osób
 • 1x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Wynajem apartamentów - zakwaterowanie Horní Míseèky 1035 m n.m. ***.“

Chalet Hájenka - Špindlerùv Mlýn - KrkonošeChalet Hájenka - Špindlerùv Mlýn - Krkonoše

Silvestr je obsazený

5C-009

maks. 20 osób

Chalet Hájenka - Špindlerùv Mlýn - Krkonoše

Pøední Labská 99, Špindlerùv Mlýn map 3 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 6x
 • 6x
 • 8x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Nadzwyczajne doœwiadczenie - luksusowy domek z sauny - Giant“

Chata Orel - Dolní Míseèky - Vítkovice - MedvìdínChata Orel - Dolní Míseèky - Vítkovice - Medvìdín

9.11 ocen

Silvestr je obsazený

5C-046

maks. 47 osób

Chata Orel - Dolní Míseèky - Vítkovice - Medvìdín

Vítkovice 214, Vítkovice map 3.8 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 47 osób
 • 10x
 • 10x
 • 10x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Domek do wynajêcia Orel - Dolni Misecky - Vitkovice w Karkonoszach.“

Chalupa Malá Hofmanka, Vítkovice v KrkonošíchChalupa Malá Hofmanka, Vítkovice v Krkonoších

Silvestr je obsazený

5C-109

maks. 16 osób

Chalupa Malá Hofmanka, Vítkovice v Krkonoších

Vítkovice v Krkonoších 64, Vítkovice map 6.4 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 16 osób
 • 5x
 • 2x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa Malá Hofmanka - Vítkovice v Krkonoších - koupací sud.“

Horská chata Pod kostelem - Strážné - LabeHorská chata Pod kostelem - Strážné - Labe

5C-100

maks. 35 osób

Horská chata Pod kostelem - Strážné - Labe

Strážné 144, Strážné map 6.8 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 35 osób
 • 13x
 • 7x
 • 7x
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Horská chata pro vìtší skupiny od 25 do 35 osob - Strážné, Krkonoše.“

Chalupa Protìž - Strážné, u vleku - KrkonošeChalupa Protìž - Strážné, u vleku - Krkonoše

Silvestr je obsazený

5C-103

maks. 23 osób

Chalupa Protìž - Strážné, u vleku - Krkonoše

Strážné 6, Strážné map 7 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 23 osób
 • 6x
 • 3x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Protìž - Strážné - zakwaterowanie bezpoœrednio przy wyci¹gu narciarskim.“

Chalupa u Horníkù - Vítkovice v KrkonošíchChalupa u Horníkù - Vítkovice v Krkonoších

Silvestr je obsazený

5C-116

maks. 22 osób

Chalupa u Horníkù - Vítkovice v Krkonoších

Vítkovice 334, Vítkovice map 7.2 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 22 osób
 • 5x
 • 5x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa u Horníkù pro až 22 osob - Vítkovice - Horní Míseèky.“

Chalupa Na Desítce - ubytování StrážnéChalupa Na Desítce - ubytování Strážné

Silvestr je obsazený

5C-096

maks. 26 osób

Chalupa Na Desítce - ubytování Strážné

Strážné 125, Strážné map 7.2 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 26 osób
 • 10x
 • 11x
 • 11x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa Na Desítce - ubytování Strážné jen 50 m od ski-areálu.“

Apartmán k pronajmutí - Herlíkovice - VrchlabíApartmán k pronajmutí - Herlíkovice - Vrchlabí

Silvestr je obsazený

5C-113

maks. 7 osób

Apartmán k pronajmutí - Herlíkovice - Vrchlabí

Hoøejší Vrchlabí 415, Vrchlabí map 7.7 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 7 osób
 • 3x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmán - Pøímo ve Skiareálu Herlíkovice-Bubákov.“

Penzion Apartmány Aldrov - VítkovicePenzion Apartmány Aldrov - Vítkovice

103 ocen

Silvestr je obsazený

5C-102

maks. 26 osób

Penzion Apartmány Aldrov - Vítkovice

Vítkovice 394, Vítkovice map 8 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 26 osób
 • 9x
 • 5x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Penzion Apartmány Aldrov - Vítkovice - wellness ubytování Krkonoše.“

Chalupa Strážné - pronájem chalupy KrkonošeChalupa Strážné - pronájem chalupy Krkonoše

Silvestr je obsazený

5C-053

maks. 34 osób

Chalupa Strážné - pronájem chalupy Krkonoše

Hoøejší Vrchlabí 282, Strážné map 8.4 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 34 osób
 • 10x
 • 2x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa Strážné - klid u lesa - Hoøejší Vrchlabí - Krkonoše.“

Chalupa Na Sjezdovce se saunou - VítkoviceChalupa Na Sjezdovce se saunou - Vítkovice

Silvestr je obsazený

5C-120

maks. 6 osób

Chalupa Na Sjezdovce se saunou - Vítkovice

Vítkovice 162, Vítkovice map 8.6 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 6 osób
 • 3x
 • 3x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa na sjezdovce v Krkonoších - volno na Silvestra - nový objekt!“

Luxury Wellness Apartment - Rokytnice n. Jiz.Luxury Wellness Apartment - Rokytnice n. Jiz.

5C-074

maks. 8 osób

Luxury Wellness Apartment - Rokytnice n. Jiz.

Rokytnice nad Jizerou 115 map 8.9 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 3x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Luksusowy Apartament Wellness - Rokytnice nad Jizerou.“

Chalupa Bouda na potoce - Dolní Dvùr - VrchlabíChalupa Bouda na potoce - Dolní Dvùr - Vrchlabí

Silvestr je obsazený

5C-098

maks. 33 osób

Chalupa Bouda na potoce - Dolní Dvùr - Vrchlabí

Dolní Dvùr 146, Dolní Dvùr map 9 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 33 osób
 • 10x
 • 4x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa "Bouda na potoce" se saunou - Dolní Dvùr, Vrchlabí - Krkonoše“

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Polecamy CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Mieszkania apartamenty CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Wynajem domów z basenem, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Wynajem domków Sylwester, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...