Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > Czechy > Karkonosze > apartament no. 5C-076

Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Karkonosze

Špindlerùv Mlýn 17, Špindlerùv Mlýn dzielnica Trutnov Královéhradecký kraj GPS 50°43'42.84"N 15°36'39.46"E map
Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Mój wybór pokaz 50 Zdjêcia

„Wynaj¹æ 2 apartamenty Dalibor - zakwaterowanie Špindlerùv Mlýn ***.“

Apartament pojemnoœæ: 15 osób

 • 3 sypialnie: 2x 5+1, 1x 3
 • £azienka: 2
 • Toaleta: 2
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: TAK - dozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki, angielski, niemiecki, polski, rosyjski

Mieszkanie Karkonosze

Mieszkania do wynajêcia Dalibor - zakwaterowanie Spindleruv Mlyn ***. Oferujemy zakwaterowanie w centrum Szpindlerowego M³yna w 2 ca³kowicie oddzielnych apartamentach dla 6 i 9 osób. Zakwaterowanie w nowo wybudowanym domu z apartamentami Dalibor na wysokoœci 760 m., W pobli¿u stoków i wyci¹gów narciarskich w oœrodku narciarskim Szpindlerowy M³yn. Dziêki swojej lokalizacji mieszkania Dalibor s¹ idealnym miejscem do aktywnego wypoczynku w piêknym otoczeniu Karkonoskiego Parku Narodowego, punkt wyjœcia wielu szlaków turystyki pieszej i rowerowej. . Mieszkanie Dalibor nie 106 jest idealny dla 4-6 osób (powierzchnia oko³o 48 m2) sk³ada siê z: przedpokoju z szafami, ³azienka z umywalk¹ i wann¹, oddzielne WC, sypialnia, pokój dzienny z aneksem kuchennym i jadalni¹, taras. Sypialnia przeznaczona jest dla 3 osób (podwójne ³ó¿ko + jedno ³ó¿ko pojedyncze). Salon z dwoma rozk³adanymi ³ó¿kami i dodatkowym ³ó¿kiem dla 6 osoby. Miejsce parkingowe dla jednego pojazdu jest dostêpne bezp³atnie. Dostêpne TV / SAT, wie¿a HiFi (CD, MC, radio), odtwarzacz DVD, suszarka do ubrañ, suszarka do w³osów, ¿elazko. Bezp³atny bezprzewodowy dostêp do Internetu. W pe³ni wyposa¿ona kuchnia i jadalnia. - p³yta grzejna ceramiczn¹, gor¹cy piekarnik, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, toster, ekspres do kawy, naczynia, sztuæce, œrodki czyszcz¹ce, rêczniki itp Apartament Dalibor nr 101 jest idealny dla 7-9 osób ( Powierzchnia oko³o 78 m2) oraz obejmuje: przestronny korytarz z wbudowan¹ œciany szafy, osobna garderoba, ³azienka z umywalk¹ i wann¹, oddzielne WC z ma³ym zlewem, dwóch sypialni, przestronnego salonu z jadalni¹ i kuchni¹, taras. Pierwsza sypialnia z trzema ³ó¿kami, druga sypialnia z trzema lub czterema ³ó¿kami. W salonie znajduje siê wysuwane ³ó¿ko podwójne + sk³adane siedzisko dla dwóch osób. Gara¿ miejsce parkingowe dla dwóch pojazdów jest dostêpny bezp³atnie. Wyposa¿enie: TV / SAT, wie¿a HiFi (CD, MC, radio), odtwarzacz DVD, suszarka na ubrania, suszarka do w³osów, ¿elazko. W pe³ni wyposa¿ona kuchnia i jadalnia - ceramika szklana p³yta grzejna, gor¹cy piekarnik, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, toster, ekspres do kawy, naczynia, sztuæce, œrodki czyszcz¹ce, rêczniki itd. Oba apartamenty s¹ wszystkie artyku³y toaletowe i sanitarne (rêczniki, dozowniki myd³o w p³ynie, papier toaletowy itp.). W ka¿dym apartamencie znajduje siê przechowalnia nart i rowerów oraz gara¿ na parterze budynku. Szczególnie w zimie, Dalibor Apartments doceni¹ doskona³¹ dostêpnoœæ obu obszarów narciarskich (St. Peter i Medvedin). Oœrodek narciarski Medvìdín znajduje siê oko³o 300 m od kamienicy (mo¿na jeŸdziæ na nartach), do Sv. goœci Petr mo¿na dotrzeæ bezpoœrednio z mieszkañ na nartach (oddalone 600m), w drodze powrotnej, to korzystne jest stosowanie miejskiego wyci¹g narciarski - Krakonoš. Oba s¹ po³¹czone przez Skibus. Z domu s¹ szlaki turystyczne na Výrovka (4,5 km) Meadow hut (6 km) Œnie¿ki (10 km). Dwie kolejki linowe St. Peter i Medvedin zabior¹ Ciê na grzbiety (bezp³atne wagony). Autobusem lub taksówk¹ mo¿na dostaæ siê do grzbietów górskich a¿ do Spindleruv. Szpindlerowy M³yn wodny jest poni¿ej Medvedin, ³adny kryty basen jest w Bedøichovie rekonwalescentów wojskowy domu i baseny publiczne s¹ w wielu innych hoteli (ponad Horal domku, harmonia ...). W St. Peter s¹ korty tenisowe, w pobli¿u Harmony bobsled i tama w centrum adrenaliny Medvìdín Yelowpoint. Sklepy, restauracje (w lecie), ogrody cukiernie, kawiarnie, dyskoteki, baseny, sauny, park wodny, narty, rowery i inne wyroby sportowe s¹ wszystkie dzia³aj¹ce w Szpindlerowym M³ynie ca³y rok 7 dni w tygodniu, a tak¿e lokalnego transportu , kolejki linowe.

Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***
Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***. Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***

Cennik mieszkanie Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI 6 - ³ó¿ka. Apartament / noc 1 200 Kè 7 0
Sezon LETNI 9 - ³ó¿ka. Apartament / noc 2 000 Kè 7 0
Sezon ZIMOWY 6 - ³ó¿ka. Apartament / noc 2 200 Kè 7 0
Sezon ZIMOWY 9 - ³ó¿ka. Apartament / noc 3 400 Kè 7 0
Poza sezonem 6 - ³ó¿ka. Apartament / noc 900 Kè 1 0
Poza sezonem 9 - ³ó¿ka. Apartament / noc 1 200 Kè 1 0
Bo¿e Narodzenie 6 - ³ó¿ka. Apartament / noc 3 000 Kè 0 0
Bo¿e Narodzenie 9 - ³ó¿ka. Apartament / noc 5 000 Kè 0 0
SYLWESTROWA 6 - ³ó¿ka. Apartament / noc 4 500 Kè 0 0
SYLWESTROWA 9 - ³ó¿ka. Apartament / noc 7 000 Kè 0 0

Informacje dodatkowe Zdarma dìtská postýlka vèetnì povleèení. NOVÌ LZE OBJEDNAT SNÍDANÌ, OBÌDY A VEÈEØE HNED VE VEDLEJŠÍ RESTAURACI - V HOTELU SN̎KA. VŠE FORMOU RAUTOVÝCH STOLÙ.

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie
Op³ata klimatyczna / osoba / dzieñ 25 Kè
Depozytu 2 000 Kè
Zwierze / noc 50 Kè

Obsazenost objektu Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2018 15:14:02

 •   Wyraz wolny
 •   Czêœæ zajêta
 •   Zaanga¿owany
 •   Poza / przyjazd
 •   Poza / przyjazd - czêœæ off
 •   Odejœcie / Poza
 •   Czêœæ zajêta - Wyjazd / Poza

Listopad 2018

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Grudzieñ 2018

PoÚtStÈtSoNe
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Styczeñ 2019

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Luty 2019

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910

March 2019

PoÚtStÈtSoNe
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Kwiecieñ 2019

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Mo¿e 2019

PoÚtStÈtSoNe
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Czerwiec 2019

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Lipiec 2019

PoÚtStÈtSoNe
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

August 2019

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

Wrzesieñ 2019

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

PaŸdziernik 2019

PoÚtStÈtSoNe
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Listopad 2019

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Grudzieñ 2019

PoÚtStÈtSoNe
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Styczeñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Luty 2020

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678

March 2020

PoÚtStÈtSoNe
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Kwiecieñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Mo¿e 2020

PoÚtStÈtSoNe
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Czerwiec 2020

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Lipiec 2020

PoÚtStÈtSoNe
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

August 2020

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wrzesieñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

PaŸdziernik 2020

PoÚtStÈtSoNe
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

Listopad 2020

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Grudzieñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Styczeñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Luty 2021

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567

March 2021

PoÚtStÈtSoNe
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kwiecieñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Mo¿e 2021

PoÚtStÈtSoNe
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Czerwiec 2021

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Lipiec 2021

PoÚtStÈtSoNe
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

August 2021

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Wrzesieñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

PaŸdziernik 2021

PoÚtStÈtSoNe
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Wyposa¿enie i opcje obiektu Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***

Pokoje obejmuj¹:3 sypialnie: 2x 5+1, 1x 3
Toaleta:2
³azienki:2
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki, angielski, niemiecki, polski, rosyjski
Pieœciæ:TAK - dozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie, œniadanie, obiadokolacja, pe³ne wy¿ywienie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:³ó¿eczko dla dziecka, krzese³ko dla dziecka, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, zamra¿arka, mikrofala, ekspres do kawy, telewizja
Meble - na zewn¹trz:taras, zadaszony siedzenia, esplanades (nieogrodzony facility)
Ogrzewania budynku:centralne ogrzewanie
Odleg³oœci:parking (10 m), przystanek autobusowy (200 m), sklep (200 m), restauracja (100 m), las (100 m), k¹pielowy (500 m), wyci¹g narciarski (200 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, wellness, si³ownia, basen kryty, aqua park, grzybobranie, golf, minigolf, tenis, skutery, skating (lato inline), skating (lód - zimne), park dla dzieci, park linowy, konie, narciarstwo, krêgle

podzia³ budynku

 • Apartmán Dalibor 2+kk è. 106 pro až 6 osob

  • samostatná 3-lùžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím dvoulùžkem a pøistýlkou pro 6. osobu

 • Apartmán Dalibor 3+kk è. 101 pro až 9 osob

  • 3-lùžková ložnice

  • samostatná 3-lùžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím dvoulùžkem a 1 pøistýlkou

Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***

Ocena Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn ***

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 0

Apartmány Horní Míseèky 1035 m n.m. ***Apartmány Horní Míseèky 1035 m n.m. ***

5C-077

maks. 5 osób

Apartmány Horní Míseèky 1035 m n.m. ***

Vítkovice 387, Vítkovice map 3 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 5 osób
 • 1x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Wynajem apartamentów - zakwaterowanie Horní Míseèky 1035 m n.m. ***.“

Chalet Hájenka - Špindlerùv Mlýn - KrkonošeChalet Hájenka - Špindlerùv Mlýn - Krkonoše

Silvestr je obsazený

5C-009

maks. 20 osób

Chalet Hájenka - Špindlerùv Mlýn - Krkonoše

Pøední Labská 99, Špindlerùv Mlýn map 3 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 6x
 • 6x
 • 8x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Nadzwyczajne doœwiadczenie - luksusowy domek z sauny - Giant“

Chata Orel - Dolní Míseèky - VítkoviceChata Orel - Dolní Míseèky - Vítkovice

9.11 ocen

Silvestr je obsazený

5C-046

maks. 47 osób

Chata Orel - Dolní Míseèky - Vítkovice

Vítkovice 214, Vítkovice map 3.8 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 47 osób
 • 10x
 • 10x
 • 10x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Domek do wynajêcia Orel - Dolni Misecky - Vitkovice w Karkonoszach.“

Liberecká bouda - Dolní Dvùr - wellness penzionLiberecká bouda - Dolní Dvùr - wellness penzion

Silvestr je obsazený

5C-073

maks. 57 osób

Liberecká bouda - Dolní Dvùr - wellness penzion

Dolní Dvùr 123, Dolní Dvùr map 7.5 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 57 osób
 • 13x
 • 12x
 • 12x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Liberecká bouda - Dolní Dvùr - wellness - bazén, víøivka, sauna.“

Chalupa Strážné - pronájem chalupy KrkonošeChalupa Strážné - pronájem chalupy Krkonoše

5C-053

maks. 34 osób

Chalupa Strážné - pronájem chalupy Krkonoše

Hoøejší Vrchlabí 282, Strážné map 8.4 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 34 osób
 • 10x
 • 2x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa Strážné - klid u lesa - Hoøejší Vrchlabí - Krkonoše.“

Luxury Wellness Apartment - Rokytnice n JizerouLuxury Wellness Apartment - Rokytnice n Jizerou

5C-074

maks. 8 osób

Luxury Wellness Apartment - Rokytnice n Jizerou

Rokytnice nad Jizerou 115 map 8.9 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 3x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Luksusowy Apartament Wellness - Rokytnice nad Jizerou.“

Pronájem chalupa Snìženka - BeneckoPronájem chalupa Snìženka - Benecko

Silvestr je obsazený

5C-006

maks. 20 osób

Pronájem chalupa Snìženka - Benecko

Benecko 59, Benecko map 9 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 5x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Luksusowy i stylowy domek w piêknym miejscu - Benecko“

Pronájem apartmány Rozárka - BeneckoPronájem apartmány Rozárka - Benecko

5C-007

maks. 44 osób

Pronájem apartmány Rozárka - Benecko

Benecko 64, Benecko map 9.1 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 44 osób
 • 14x
 • 5x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Komfortowe apartamenty w piêknym miejscu - Benecko, Karkonosze“

Chalupa k pronájmu - Rokytnice nad JizerouChalupa k pronájmu - Rokytnice nad Jizerou

5C-057

maks. 14 osób

Chalupa k pronájmu - Rokytnice nad Jizerou

Rokytno 145, Rokytnice nad Jizerou map 9.2 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 14 osób
 • 6x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Luxusní chalupa se saunou na samotì - Rokytnice nad Jizerou.“

Penzion u Háskù - Rokytnice nad JizerouPenzion u Háskù - Rokytnice nad Jizerou

5C-040

maks. 31 osób

Penzion u Háskù - Rokytnice nad Jizerou

Františkov 42, Rokytnice nad Jizerou map 9.7 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 31 osób
 • 10x
 • 8x
 • 8x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Penzion a stylový hostinec u Háskù - Rokytnice n. Jizerou - Krkonoše“

Privát Eliška - Horní Rokytnice nad JizerouPrivát Eliška - Horní Rokytnice nad Jizerou

5C-061

maks. 13 osób

Privát Eliška - Horní Rokytnice nad Jizerou

Rokytnice nad Jizerou 431 map 9.7 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 13 osób
 • 3x
 • 3x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Privát Eliška - ubytování Horní Rokytnice - Rokytnice nad Jizerou.“

Konopindova chata - Pec pod Snìžkou - SmrkKonopindova chata - Pec pod Snìžkou - Smrk

Silvestr je obsazený

5C-058

maks. 12 osób

Konopindova chata - Pec pod Snìžkou - Smrk

Pec p. Snìžkou 211, Pec pod Snìžkou map 9.9 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 12 osób
 • 3x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Konopindova chata - pøímo na sjezdovce Smrk - Pec pod Snìžkou.“

Pension Chata Andìl - ubytování VrchlabíPension Chata Andìl - ubytování Vrchlabí

Silvestr je obsazený

5C-064

maks. 28 osób

Pension Chata Andìl - ubytování Vrchlabí

Pod Strání 480, Vrchlabí map 10.5 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 28 osób
 • 6x
 • 6x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata górska z piêknym widokiem na Vrchlabí, Karkonosze.“

Penzion a restaurace Roky - Rokytnice n Jiz.Penzion a restaurace Roky - Rokytnice n Jiz.

5C-041

maks. 27 osób

Penzion a restaurace Roky - Rokytnice n Jiz.

Rokytnice nad Jizerou 2 map 11.3 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 27 osób
 • 7x
 • 7x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Penzion a stylová restaurace Roky - Rokytnice nad Jizerou - Krkonoše.“

Chalupa Roubalka - Èerný Dùl - KrkonošeChalupa Roubalka - Èerný Dùl - Krkonoše

5C-017

maks. 12 osób

Chalupa Roubalka - Èerný Dùl - Krkonoše

Èerný Dùl 269, Èerný Dùl map 11.6 km odleg³oœæ od Apartmány Dalibor - Špindlerùv Mlýn *** Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 12 osób
 • 4x
 • 2x
 • 4x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Luksusowo wyposa¿ony domek - Karkonosze, Cerny Dul.“

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Polecamy CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Mieszkania apartamenty CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Wynajem domów z basenem, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Wynajem domków Sylwester, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...